TYLKO NA STYCZEŃ I LUTY – DLACZEGO ???

Ogłoszony w listopadzie przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 D musiał zostać unieważniony. Oferta z najniższą ceną (309,15 zł., brutto za odbiór 1 tony odpadów komunalnych) przewyższała kwotę, którą przeznaczona była na sfinansowanie zadania. Przy szacunkowym założeniu ilości 5000 ton odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – kwota wyniosła 1 545 750,00 zł (brutto).

Najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Kwota 1 545 750,00 zł to tylko sam odbiór, a co z zagospodarowaniem odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych ? Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej? Już zapowiedziany został z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrost cen za zagospodarowanie odpadów.

Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2020 r.

Odbiór odpadów w 2020 r. ? HARMONOGRAMY

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. są dostarczane do właścicieli nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. P.H.U. OPERATUS.

Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej

P.H.U. OPERATUS:  http://www.operatus.pl/jaworze/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze:
http://www.czystejaworze.pl/
zakładka ODPADY, pozycja HARMONOGRAM.

Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA !!!

Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr IX/100/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. od dnia 1 września 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 września 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  sposób selektywny (odpady zmieszane).

Zmianie ulegają również stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach za pojemnik albo kontener o pojemności:

LP.Pojemność pojemnika/konteneraOdpady segregowaneOdpady niesegregowane
1.0,055 m³ (55 litrów)7,50 zł15,00 zł
2.0,06 m³(60 litrów)8,00 zł16,00 zł
3.0,08 m³ (80 litrów)12,00 zł24,00 zł
4.0,11 m³(110 litrów)15,00 zł30,00 zł
5.0,12 m³(120 litrów)16,00 zł32,00 zł
6.0,24 m³(240 litrów)30,00 zł60,00 zł
7.1,1 m³(1100 litrów)150,00 zł260,00 zł
8.1,5 m³(1500 litrów)200,00 zł300,00 zł
9.5,0 m³(5000 litrów)650,00 zł1000,00 zł
10.7,0 m³(7000 litrów)1000,00 zł1500,00 zł
11.10,0 m³(10000 litrów)1300,00 zł2000,00 zł
12.kontenery o innych pojemnościach
od 11,0 m3 do 20,0 m3
stawka jak w pkt 11 + 150,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
stawka jak w pkt 11 + 250,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
13.kosze uliczne o pojemności od 0,01 m 3 do 0,07 m 3 (od 10 do 70 litrów)1,00 zł + 1,00 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3
2,00 zł + 1,60 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze poinformuje właścicieli nieruchomości o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2019 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  •  do dnia 15 października,
  •  do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać że w sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości powinien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.