Od 1 lipca 2021 r. Jaworze segreguje oleje jadalne

Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?

Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne, odpowiednio zabezpieczone, powinniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz masła i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi.

Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?

Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używasz w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejesz zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiesz ją do jednego z naszych pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętaj, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.

Gdzie znajdują się i jak wyglądają pojemniki do których można wrzucić butelki z zużytymi tłuszczami oraz olejami jadalnymi.

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180,
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10,
 • Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180,
 • Przedszkole nr 2, Wapienicka 74,
 • Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19,
 • Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117,
 • Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
 • Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111,
 • Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 193,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 212,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 215,
 • Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105,
 • pojemniki do segregacji odpadów (dzwony), ul. Cyprysowa.

Pojemniki są koloru czarnego z pokrywą koloru pomarańczowego z wlotem usytuowanym na pokrywie.

Kubeł-kontener do segregacji oleju

Korzyści, które przynosi segregacja oleju:

 • nie blokuje rur w naszych domach,
 • nie blokuje kanalizacji,
 • obniżą się koszty serwisu i utrzymania oczyszczalni ścieków,
 • podniesie się jakość oczyszczonych wód,
 • obniży się ilość dwutlenku węgla oddawanego do atmosfery,
 • obniżą się opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.

Przeczytaj szczegółowe informacje o segregacji oleju:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jaworze, tel. 33 828 66 45, e-mail: dsekula@jaworze.pl
oraz w: TRAFIN OIL PL Sp. z o.o., ul. Sportowa 15A, 43-450 Ustroń, e-mail: info@segregujolej.pl, tel. 800 900 070.

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 30,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów
 • 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2021 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 15 lutego,
 • do dnia 15 kwietnia,
 • do dnia 15 czerwca,
 • do dnia 16 sierpnia,
 • do dnia 15 października,
 • do dnia 15 grudnia.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostają wyłączone z  gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych
(np. przedsiębiorstw, instytucji, sklepów, hoteli, szkół, przedszkoli) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Jaworze.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Jaworze.

Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej znajduje się na stronie internetowej: https://jaworze.bip.info.pl/

Zobacz Rejestr Działalności Regulowanej

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, cmentarzy, obiektów sakralnych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości należy poinformować Wójta Gminy Jaworze, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi prowadzi rejestr tych umów.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do  urzędu na adres 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 lub   sekretariat@jaworze.pl

 • do dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej
  od dnia 1 stycznia 2021 roku,
 • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1439) oraz podjętej
w dniu 29 października 2020 r.  przez Radę Gminy Jaworze uchwały nr XXI/208/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych
w obowiązujących  przepisach prawa w tym prawa miejscowego w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów.

Dlatego też właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregacje odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów ? niezłożenia nowej deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona ? 69,00 zł od zgłoszonej osoby.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

 

KOMPOSTUJESZ- PŁACISZ MNIEJ

Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku?

PŁACISZ MNIEJ

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie wynosi 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość   w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 23 zł.

W przypadku skorzystania z zwolnienia należy złożyć w urzędzie gminy nową deklarację.

Uwaga!!!

Kompostujemy tylko odpady zielone.

W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

 

NOWE STAWKI ZA ODPADY

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 • 23,00 zł/ mieszkańca/miesiąc ? selektywna zbiórka odpadów
 • 69,00 zł/mieszkańca/miesiąc ? opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2020 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 16 sierpnia,
 • do dnia 15 października,
 • do dnia 15 grudnia.

 

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

NOWY TERMIN ZBIÓRKI ODPADÓW

Informujemy, że w dniach

3 lipca 2020 r. (piątek) w godz. 10:00-18:00

4 lipca 2020 r.(sobota) w godz. 8:00-12:00

na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, telewizory, sprzęt AGD itp.)

– odpady niebezpieczne (pozostałości po farbach, klejach, lakierach, wszelkich chemikaliach, pozostałości po środkach ochrony roślin)

– zużyte opony

Jest to nowy termin zbiórki odwołanej w dniach 17-18.04.2020 r.

UWAGA

Inne odpady nie będą odbierane.

OD 9 MAJA RUSZA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Jak pozbyć się starej kanapy, co zrobić ze zniszczoną szafą, czy nieużywany i zdezelowany materac ciągle musi leżeć na strychu? Od 9 maja rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Urząd Gminy Jaworze informuje, iż planowane zbiórki sprzed posesji, mebli i odpadów wielkogabarytowych odbędą się zgodnie z przyjętym i dostarczonym mieszkańcom harmonogramem:

 

9.05.2020 r. – sektor 1 i 2

16.05.2020 r. – sektor 3 i 4

23.05.2020 r. – sektor 5 i 6

06.06.2020 r. – sektor 7 i 8

 

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8:00.

Żadne inne odpady nie będą odbierane.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczają się :

– sprzęty elektryczne i elektroniczne

– odpady remontowo-budowlane w tym m.in. zużyta armatura sanitarna, stolarka okienna, drzwiowa, pokrycia dachowe itp.

– opony

– odpady niebezpieczne

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny

tel. 33 828 66 45