UWAGA! ZBLIŻA SIĘ PIERWSZY TERMIN WYMIANY KOTŁÓW C.O.- więcej informacji w zakładce UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Terminy wymiany starych pieców węglowych.

Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012.

Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Najbliższy termin wynikający z uchwały, który nakłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamionowej.

Warto zaplanować budżet domowy na 2021 r. w ten sposób, aby znalazły się fundusze na wymianę źródła ciepła, można skorzystać również ze środków programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umożliwiającej dofinansowanie między innymi na wymianę pieca. Szczegóły programu pod linkiem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html,

Dodatkowo przypominamy o innych obowiązkach wynikających z uchwały,
a dotyczących zakazu spalania niektórych paliw w kotłach centralnego ogrzewania, są to:

 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
 • paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Pełna treść uchwały sejmiku dostępna pod linkiem:

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.pdf

Treść uchwały na stronie powietrze.slaskie.pl

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 30,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów
 • 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2021 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 15 lutego,
 • do dnia 15 kwietnia,
 • do dnia 15 czerwca,
 • do dnia 16 sierpnia,
 • do dnia 15 października,
 • do dnia 15 grudnia.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostają wyłączone z  gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych
(np. przedsiębiorstw, instytucji, sklepów, hoteli, szkół, przedszkoli) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Jaworze.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Jaworze.

Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej znajduje się na stronie internetowej: https://jaworze.bip.info.pl/

Zobacz Rejestr Działalności Regulowanej

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, cmentarzy, obiektów sakralnych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości należy poinformować Wójta Gminy Jaworze, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi prowadzi rejestr tych umów.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do  urzędu na adres 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 lub   sekretariat@jaworze.pl

 • do dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej
  od dnia 1 stycznia 2021 roku,
 • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1439) oraz podjętej
w dniu 29 października 2020 r.  przez Radę Gminy Jaworze uchwały nr XXI/208/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych
w obowiązujących  przepisach prawa w tym prawa miejscowego w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów.

Dlatego też właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregacje odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów ? niezłożenia nowej deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona ? 69,00 zł od zgłoszonej osoby.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

 

KOMPOSTUJESZ- PŁACISZ MNIEJ

Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku?

PŁACISZ MNIEJ

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie wynosi 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość   w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 23 zł.

W przypadku skorzystania z zwolnienia należy złożyć w urzędzie gminy nową deklarację.

Uwaga!!!

Kompostujemy tylko odpady zielone.

W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl ddybowska@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.