Aktualności


Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA !!!

Od 1 września 2019 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr IX/100/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. od dnia 1 września 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 września 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  sposób selektywny (odpady zmieszane).

Zmianie ulegają również stawki dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach za pojemnik albo kontener o pojemności:

LP.Pojemność pojemnika/konteneraOdpady segregowaneOdpady niesegregowane
1.0,055 m³ (55 litrów)7,50 zł15,00 zł
2.0,06 m³(60 litrów)8,00 zł16,00 zł
3.0,08 m³ (80 litrów)12,00 zł24,00 zł
4.0,11 m³(110 litrów)15,00 zł30,00 zł
5.0,12 m³(120 litrów)16,00 zł32,00 zł
6.0,24 m³(240 litrów)30,00 zł60,00 zł
7.1,1 m³(1100 litrów)150,00 zł260,00 zł
8.1,5 m³(1500 litrów)200,00 zł300,00 zł
9.5,0 m³(5000 litrów)650,00 zł1000,00 zł
10.7,0 m³(7000 litrów)1000,00 zł1500,00 zł
11.10,0 m³(10000 litrów)1300,00 zł2000,00 zł
12.kontenery o innych pojemnościach
od 11,0 m3 do 20,0 m3
stawka jak w pkt 11 + 150,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
stawka jak w pkt 11 + 250,00 zł
za każdy rozpoczęty 1 m3
13.kosze uliczne o pojemności od 0,01 m 3 do 0,07 m 3 (od 10 do 70 litrów)1,00 zł + 1,00 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3
2,00 zł + 1,60 zł
za każdy rozpoczęty 0,01 m3

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze poinformuje właścicieli nieruchomości o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2019 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  •  do dnia 15 października,
  •  do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać że w sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości powinien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.