Aktualności


Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 listopada 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Jaworze, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2018 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane). 

Wysokości stawek w przypadku nieruchomości letniskowych oraz za pojemniki lub kontenery  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny lub nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane) pozostają bez zmian.

Uwaga!
W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze w drugiej połowie stycznia 2018 r. wyśle zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2018 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

  • do dnia 15 lutego,
  • do dnia 15 kwietnia,
  • do dnia 15 czerwca,
  • do dnia 16 sierpnia,
  • do dnia 15 października,
  • do dnia 15 grudnia,

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.