Od 1 lipca 2021 r. w Jaworzu działa punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. działa punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny. Punkt jest czynny w każdy czwartek w godzinach od 7:00 do 17:00 w budynku przy ul. Szkolnej 97 – budynek „Pod Goruszką”. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne na konkretną godzinę (tel. kontaktowy 661 326 791).

Od 1 lipca 2021 r. Jaworze segreguje oleje jadalne

Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?

Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne, odpowiednio zabezpieczone, powinniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz masła i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi.

Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?

Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używasz w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejesz zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiesz ją do jednego z naszych pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętaj, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona.

Gdzie znajdują się i jak wyglądają pojemniki do których można wrzucić butelki z zużytymi tłuszczami oraz olejami jadalnymi.

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180,
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10,
 • Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180,
 • Przedszkole nr 2, Wapienicka 74,
 • Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19,
 • Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117,
 • Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
 • Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111,
 • Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 193,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 212,
 • Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 215,
 • Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105,
 • pojemniki do segregacji odpadów (dzwony), ul. Cyprysowa.

Pojemniki są koloru czarnego z pokrywą koloru pomarańczowego z wlotem usytuowanym na pokrywie.

Kubeł-kontener do segregacji oleju

Korzyści, które przynosi segregacja oleju:

 • nie blokuje rur w naszych domach,
 • nie blokuje kanalizacji,
 • obniżą się koszty serwisu i utrzymania oczyszczalni ścieków,
 • podniesie się jakość oczyszczonych wód,
 • obniży się ilość dwutlenku węgla oddawanego do atmosfery,
 • obniżą się opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.

Przeczytaj szczegółowe informacje o segregacji oleju:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jaworze, tel. 33 828 66 45, e-mail: dsekula@jaworze.pl
oraz w: TRAFIN OIL PL Sp. z o.o., ul. Sportowa 15A, 43-450 Ustroń, e-mail: info@segregujolej.pl, tel. 800 900 070.

UWAGA! ZBLIŻA SIĘ PIERWSZY TERMIN WYMIANY KOTŁÓW C.O.- więcej informacji w zakładce UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Terminy wymiany starych pieców węglowych.

Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012.

Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Najbliższy termin wynikający z uchwały, który nakłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamionowej.

Warto zaplanować budżet domowy na 2021 r. w ten sposób, aby znalazły się fundusze na wymianę źródła ciepła, można skorzystać również ze środków programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umożliwiającej dofinansowanie między innymi na wymianę pieca. Szczegóły programu pod linkiem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html,

Dodatkowo przypominamy o innych obowiązkach wynikających z uchwały,
a dotyczących zakazu spalania niektórych paliw w kotłach centralnego ogrzewania, są to:

 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
 • paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Pełna treść uchwały sejmiku dostępna pod linkiem:

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.pdf

Treść uchwały na stronie powietrze.slaskie.pl

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 30,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów
 • 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2021 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:

 • do dnia 15 lutego,
 • do dnia 15 kwietnia,
 • do dnia 15 czerwca,
 • do dnia 16 sierpnia,
 • do dnia 15 października,
 • do dnia 15 grudnia.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości z wyjątkiem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostają wyłączone z  gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych
(np. przedsiębiorstw, instytucji, sklepów, hoteli, szkół, przedszkoli) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Jaworze.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Jaworze.

Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej znajduje się na stronie internetowej: https://jaworze.bip.info.pl/

Zobacz Rejestr Działalności Regulowanej

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, cmentarzy, obiektów sakralnych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości należy poinformować Wójta Gminy Jaworze, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi prowadzi rejestr tych umów.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesłanie do  urzędu na adres 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 lub   sekretariat@jaworze.pl

 • do dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej
  od dnia 1 stycznia 2021 roku,
 • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Powyższe zmiany są konsekwencją wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1439) oraz podjętej
w dniu 29 października 2020 r.  przez Radę Gminy Jaworze uchwały nr XXI/208/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych
w obowiązujących  przepisach prawa w tym prawa miejscowego w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.